Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Tóth Judit EV. (8514 Mezőlak, Kossuth L.u.60.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, és kapcsolódó oldalakon (www.bioboltbudapesten.hu), továbbiakban együttesen „Weboldal” illetve „Weboldalak”-on elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal(ak)) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weboldalak látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldalak bármelyikének bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldalak és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: Média ajánlat, Biobolt beküldés, Szerkesztőknek, stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja, hogy információs portál keretében bemutassa a bioboltokat és bio webáruházakat, és tematikus illetve hely szerinti keresést tegyen lehetővé a Szolgáltatás keretében feldolgozott adatok mentén, az Interneten fellelhető releváns tartalmakra mutató közvetlen linkek és egyéb nyilvános adatok összegyűjtésével, és ezáltal gyorsítsa az egyes témakörökön belül és/vagy egyéb kategorizálás mentén a tájékozódást.

A Szolgáltatás lényege egy olyan, több weboldalból álló adatbázis-rendszer folyamatos fejlesztése, bővítése és működtetése, amelynek keretében a Szolgáltató által biztosított felületen és adminisztrációs rendszer segítségével Szolgáltató szerződött partnerei (továbbiakban: Szerkesztő) meghatározott és jól strukturált témakörök mentén, előre meghatározott szempontokat figyelembe véve, de szubjektíven kiválasztott tartalomszolgáltatók által közzétett anyagokat tesznek elérhetővé linkgyűjtemény és információs anyagok formájában közvetlen linkek és szöveges tartalmak útján.

A fentieknek megfelelően - a Szerkesztő által közzétett szöveges tartalom kivételével (pl.: linkmeghatározás) - a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Szerkesztő személye az egyes Weboldalak tekintetében akár a Szerkesztő döntéséből kifolyólag, akár a Szolgáltató és a Szerkesztő között érvényben lévő szerződés megszegése miatt változhat.

A Szerkesztő által meghatározott lényegi elemek, az oldalak felépítése, szerkesztési elvei és linkajánlási feltételei, az oldalon szereplő linkek időről időre megújulhatnak, változhatnak. Egy link Weboldalra történő kikerülése sem a linkajánlót, sem az URL alatt működő weboldal üzemeltetőjét/tulajdonosát, sem a Szerkesztőt nem jogosítja, illetve nem kötelezi semmire, a link a Weboldalról bármikor lekerülhet.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azokon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A szolgáltatás részletei

A Szolgáltatás egyes elemeinek részletes leírását a Médiaajánlat tartalmazza.

Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak, hogy az általa kiválasztott linke(ke)t a Weboldalakon található az ún. „Biobolt beküldés” funkció segítségével a Szerkesztő figyelmébe ajánlja. Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a Weboldalak lényegét jelentő egyes linkgyűjteményekbe a Szerkesztők meghatározott szempontok szerint, de végső soron szubjektíven válogatnak a linkek között annak érdekében, hogy a Felhasználók az adott témakörben a lehető leginformatívabb linkeket találják a Weboldalon. A Szolgáltatásnak nem célja az adott témakörben fellelhető, valamennyi Interneten található weboldal összegyűjtése.

Szolgáltató a Szerkesztő bármely, a Weboldal kialakításával, szerkesztésével kapcsolatos döntését felülbírálhatja, azonban ugyanúgy köteles a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi szabályozó dokumentum (Lásd: I./3. pont) tartalmát figyelembe venni. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos észrevétele van, kérjük itt írja meg!

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topikokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején).

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás maga, valamint az annak keretében létező (rész)adatbázisok a jogszabály erejénél fogva védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

V. Felelősségi kérdések

A Szolgáltató az oldalon közzétett valamennyi információ tekintetében közvetítőszolgáltatónak minősül, ezért az oldal tartalmáért a II./2. pontban kifejtettek szerint felelősséget nem vállal.

A Szerkesztő a linkelnevezés és hirdetési felületek tekintetében tartalomszolgáltatónak minősül, így az ott közzétett szövegek tartalmáért felelősséggel tartozik. A Szolgáltatás egyéb részei tekintetében azonban a Szerkesztő is közvetítő szolgáltatónak minősül, így azokért nem felel.

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás lényegi elemeit (az oldal meghatározása, szerkesztési elvek, biobolt beküldési feltételek, oldalfelépítés, dobozok, linkek, az oldal egyedi megjelenése) a Szolgáltató határozza meg, és egyes részszolgáltatásokat automatizmusok segítségével működtet (pl.: RSS hírdoboz, Új linkek, Hasznos linkek, Népszerű linkek), illetve bizonyos esetekben egy automatizmus segítségével a linkek elnevezését rövidítheti. Az automatizmusok segítségével végzett tájékoztatásból, a linkek ilyen módon kialakított sorrendjéből vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságaiból adódóan - Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a Szerkesztő vagy a Szolgáltató véleményét.

A Szolgáltatás használatáért vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár- és jogsérelemért, illetve egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

VI. Egyéb rendelkezések

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Budapest, 2012. május 15.

Biobolt IV. kerület

Biobolt VI. kerület

Biobolt VII. kerület

Biobolt VIII. kerület

Biobolt IX. kerület

Biobolt XIX. kerület

Időjárás Budapesten

Böngésző optimalizált

Elérhetőségeink

Tóth Judit
Üzenetküldés

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-136812/2018

Copyright © 2012 Bioboltbudapesten.hu * Minden jog fenntartva.
Biobolt, bio bolt, bioboltok, bio termék, biobolt Budapesten, biopiac, biobolt Budapest, bioboltok Budapest, bio webáruház, bioboltok Budapesten, bio bolt Budapest, biotermékek, bio webáruházak, bio élelmiszerek